Câu hỏi thường gặp
Tôi có được hoàn lại tiền nếu đổi ý không tiếp tục yêu cầu GCMS Notes?

Bạn có thể được hoàn lại 100% tiền vào tài khoản ban đầu nếu đơn yêu cầu của bạn chưa được chúng tôi xử lý. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn đơn xác nhận hủy đơn yêu cầu GCMS Notes nếu bạn thuộc trường hợp được hoàn lại phí.