Tại sao chọn trường Seneca College
95%
95% các chương trình học của Seneca có các kỳ co-op giúp sinh viên thực tập hoặc kiến tập tại các công ty, doanh nghiệp tại Canada.
Great Toronto Area
Có nhiều campus trên toàn khu vực Great Toronto Area (GTA)