Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)
Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)
Là chương trình nhập cư diện kinh tế của tỉnh bang. Thông qua SINP, tỉnh bang Saskatchewan mời những công dân nước ngoài muốn biến Saskatchewan thành quê hương của họ. SINP đề cử ứng cử viên để nộp hồ sơ thường trú vào chính phủ liên bang để được thường trú tại Canada. SINP là một trong những bước để trở thành thường trú nhân ở Saskatchewan. Tất cả những người nộp đơn cần được chấp thuận bởi IRCC để trở thành thường trú nhân