Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Canada tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài được phép định cư qua chương trình đầu tư mua doanh nghiệp nhằm cải thiện nền kinh tế Canada. Chương trình định cư Canada theo diện đầu tư, dành cho các cá nhân đủ điều kiện mong muốn sinh sống và kinh doanh tại Canada bằng cách mua lại doanh nghiệp hiện hữu hoặc thành lập doanh nghiệp mới kinh doanh tại Canada.