Ưu điểm - Nhược điểm
Ưu điểm
  • Không yêu cầu tiếng Anh lúc nộp hồ sơ.
  • Áp dụng cho mọi bậc học từ tiểu học đến cao học.