Điều kiện tham gia
Sức khỏe
Sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh gây gánh nặng cho xã hội
Công việc
Được tuyển dụng bởi chủ lao động đủ điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài tại Canada
Lý lịch tư pháp
Lý lịch tốt, không có tiền án tiền sự