Điều kiện đầu vào
Điều kiện

Đối với bậc Đại học: 

  • Tốt nghiệp PTTH tại Việt Nam, GPA từ 7.0 trở lên
  • Điểm IELTS 6.5 ( không band nào dưới 6.0)

Đối với bậc sau Đại học:

  • Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan, GPA từ 6.5 trở lên
  • Điểm IELTS 6.5 ( không band nào dưới 5.5)