Phân loại chương trình
Employer job offer category
Dành cho người lao động đã có lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng tại Ontario. Để đủ điều kiện theo chương trình này, bạn phải tạo hồ sơ trong cổng nộp hồ sơ điện tử OINP, sau đó đăng ký để thể hiện sự quan tâm (expression of interest - EOI) đối với chương trình employer job offer. Người nộp đơn phải có lời mời làm việc toàn thời gian và không thời hạn từ một nhà tuyển dụng tại Ontario. Chương trình này gồm có 3 chương trình phụ sau đây: