Điều kiện đầu vào
Điều kiện

Chương trình sau Trung học:

  • Điểm trung bình: từ 65% trở lên
  • IELTS: 6.0 (các kỹ năng đạt tối thiểu 5.5)

Chương trình sau Đại học:

  • Bằng cử nhân/ Bằng cao đẳng nâng cao/ Bằng cao đẳng
  • IELTS: 6.5 (các kỹ năng đạt tối thiểu 6.0)