Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Dành cho lao động nước ngoài có lời mời làm việc trong một ngành nghề có kỹ năng Skill type 0 hoặc Skill Level A hoặc Level B của phân loại nghề nghiệp quốc gia (National Occupational Classification - NOC) có cơ hội nộp đơn xin đề cử tỉnh bang từ OINP để sinh sống và làm việc lâu dài tại Ontario. Chương trình này dành cho người lao động nước ngoài cả ở trong và ngoài Canada.