Điều kiện chương trình
Điều kiện chương trình
  • Có tối thiểu 500,000$ để đầu tư và tài sản cá nhân
  • Có ít nhất 3 năm trong 10 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc kinh doanh có liên quan 
  • Có kế hoạch đầu tư tối thiểu 300,000$ tại Regina và Saskatoon hoặc tối thiểu 200,000$ tại khu vực khác
  • Có kế hoạch thành lập doanh nghiệp Business Establishment Plan (BEP)
  • Sở hữu ít nhất 33% (⅓) vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp ở Saskatchewan 
  • Tạo ra 2 việc làm tại Saskatchewan dành cho người Canadia hoặc thường trú nhân
  • Sử dụng công ty cung cấp dịch vụ tài chính được SINP chấp thuận để đánh giá tài sản của bạn đủ điều kiện