Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Nộp Expression of Interest (EOI) cho SINP
04
Điều hành doanh nghiệp tại Saskatchewan
05
Nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang nomination (sau 6 tháng điều hành doanh nghiệp)
06
Nộp hồ sơ thường trú nhân PR