Điều kiện chương trình
Điều kiện chương trình
  • Ít nhất 21 tuổi
  • Hoàn thành một chương trình học toàn thời gian tối thiểu 2 năm tại một trường sau trung học ở Saskatchewan
  • Có Post-graduate work permit còn hiệu lực ít nhất 24 tháng
  • Sống tại Saskatchewan trong suốt thời gian hoàn thành chương trình học
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB7
  • Sở hữu và điều hành một doanh nghiệp ở Saskatchewan trong ít nhất 1 năm trước khi nộp đơn
  • Sở hữu ít nhất 33% (⅓) vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp ở Saskatchewan. Quyền sở hữu phải là kết quả của một khoản đầu tư có thể xác minh được thực hiện trực tiếp bởi người nộp đơn, từ vốn tự có hoặc từ một nguồn đủ điều kiện
  • Chứng minh được doanh nghiệp tạo ra mức doanh thu tối thiểu cần thiết sau 1 năm hoạt động
  • Sử dụng công ty cung cấp dịch vụ tài chính được SINP chấp thuận để đánh giá tài sản của bạn đủ điều kiện