Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Nộp Expression of Interest (EOI) cho SINP
04
Nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang nomination (sau 12 tháng điều hành doanh nghiệp)
05
Nộp hồ sơ thường trú nhân PR