Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Chương trình dành cho kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chính (cây trồng và vật nuôi). Nếu bạn quan tâm đến hoạt động kinh doanh nông nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện theo chương trình này