Quy trình thực hiện hồ sơ
06
Nhận thường trú nhân PR
04
Nộp hồ sơ thường trú nhân PR và work permit
05
Landing Saskatchewan
01
Nộp hồ sơ SINP Farm