Điều kiện chương trình
Điều kiện chương trình
 • Bạn phải thỏa điều kiện và nằm trong Express Entry pool
 • Tối thiểu 60/100 điểm trong hệ thống tính điểm của SINP
 • Tiếng Anh: thỏa điều kiện của Express Entry
 • Học vấn: Có bằng cấp sau trung học 1 năm trở lên và được đánh giá bằng cấp nếu học ngoài Canada
 • Kinh nghiệm: không thuộc danh sách công việc loại trừ và liên quan đến ngành đã học 
  1. Skilled professionals: 1 năm kinh nghiệm trong 10 năm
  2. Skilled tradespeople: 2 năm kinh nghiệm trong 5 năm
  3. Nếu kinh nghiệm tại Canada: 1 năm kinh nghiệm trong 3 năm
 • Có chuẩn bị ngân sách để ổn định cuộc sống tại Saskatchewan