Điều kiện chương trình
Điều kiện tham gia
  • Tối thiểu 60/110 điểm trong hệ thống tính điểm của SINP
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB 4
  • Học vấn: Có bằng cấp sau trung học và được đánh giá bằng cấp nếu học ngoài Canada
  • Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm trong 10 năm không thuộc danh sách công việc loại trừ và liên quan đến ngành đã học. Kinh nghiệm làm việc phải thuộc tay nghề cao (NOC 0, A hoặc B) được xem xét là có nhu cầu cao tại Saskatchewan
  • Có chuẩn bị ngân sách để ổn định cuộc sống tại Saskatchewan