Giới thiệu
Chương trình dành cho sinh viên quốc tế có lời mời làm việc trong một ngành nghề có kỹ năng Skill type 0 hoặc Skill Level A hoặc Level B của phân loại nghề nghiệp quốc gia (National Occupational Classification - NOC) có cơ hội nộp đơn xin đề cử tỉnh bang từ OINP để sinh sống và làm việc lâu dài tại Ontario. Chương trình dành cho sinh viên quốc tế cả ở trong và ngoài Canada
Điều kiện chương trình
  • Job offer phải là toàn thời gian và không có thời hạn. Toàn thời gian được hiểu là tối thiểu 1,560 giờ/năm và tối thiểu 30 giờ/tuần
  • Job offer phải thuộc ngành nghề có kỹ năng Skill Type 0, Skill Level A hoặc Skill Level B của phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC)
  • Mức lương của công việc được cung cấp phải đảm bảo đáp ứng hoặc cao hơn mức lương trung bình (wage level) cho nghề nghiệp đó tại khu vực cụ thể của Ontario nơi bạn làm việc. Nếu bạn đang làm việc ở cùng vị trí thì mức lương của lời mời làm việc phải bằng hoặc cao hơn mức lương mà người sử dụng lao động hiện trả cho bạn, ngoài ra phải cao hơn mức lương trung bình. Chương trình này không xem xét thù lao theo công việc, tiền thưởng, tiền hoa hồng, tiền nghỉ phép hoặc khoản bồi thường phi tài chính như là một phần của tiền lương theo giờ được tính vào kinh nghiệm làm việc.
  • Vị trí tuyển dụng là cần thiết khẩn cấp cho công việc kinh doanh của người sử dụng lao động. Điều này có nghĩa là lời mời làm việc phải phù hợp với các hoạt động kinh doanh hiện có của người sử dụng lao động và vị trí phải cấp thiết để duy trì hoặc phát triển hoạt động kinh doanh đang diễn ra.
  • Công việc của bạn trong job offer phải ở tại Ontario
Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Đánh giá hồ sơ, hỗ trợ tìm việc làm phù hợp (1-6 tháng)
02
Nhà tuyển dụng phát hành thư mời làm việc Job Offer, nộp EOI qua cổng nộp hồ sơ điện từ OINP và nhận ITA
03
Nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang Nomination và nhận thư đề cử
04
Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/ chồng, Study Permit cho con (nếu có)
05
Nhận thẻ thường trú nhân (PR)