Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Chương trình dành cho sinh viên quốc tế có lời mời làm việc trong một ngành nghề có kỹ năng Skill type 0 hoặc Skill Level A hoặc Level B của phân loại nghề nghiệp quốc gia (National Occupational Classification - NOC) có cơ hội nộp đơn xin đề cử tỉnh bang từ OINP để sinh sống và làm việc lâu dài tại Ontario. Chương trình dành cho sinh viên quốc tế cả ở trong và ngoài Canada