Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Đánh giá hồ sơ, hỗ trợ tìm việc làm phù hợp (1-6 tháng)
04
Nộp hồ sơ thường trú nhân (PR), Work Permit cho đương đơn, Open Work Permit cho vợ/ chồng, Study Permit cho con (nếu có)
05
Nhận thẻ thường trú nhân (PR)