Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Dành cho lao động nước ngoài có kỹ năng trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như: nông nghiệp, xây dựng, vận tải đường bộ, và người hỗ trợ cá nhân (personal support workers) có cơ hội nộp đơn xin đề cử tỉnh bang từ OINP để sinh sống và làm việc lâu dài tại Ontario. Chương trình dành cho lao động nước ngoài cả ở trong và ngoài Canada.