Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Dành cho doanh nhân bên ngoài Canada muốn bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp hiện có ở Ontario. Mang lại cơ hội để được đề cử thường trú nhân sau khi doanh nghiệp của họ được thành lập tại Ontario