Điều kiện chương trình
Điều kiện chương trình
  • Nhận được ITA và nộp hồ sơ trong 14 ngày kể từ khi nhận ITA
  • Chứng minh rằng bạn đủ điều kiện cho các điểm bạn nhận lúc đăng ký EOI ban đầu
    Hoàn thành chương trình Master tối thiểu 1 năm học toàn thời gian tại trường đại học đủ điều kiện tại Ontario.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu CLB7
  • Bạn phải sống hợp pháp tại Ontario tối thiểu 1 năm trong 2 năm trước khi bạn nộp đơn.
  • Nếu bạn nộp đơn từ bên trong Canada, bạn phải có tình trạng pháp lý hợp pháp (visitor record, study permit hoặc work permit) tại thời điểm bạn nộp đơn và phải duy trì tình trạng đó cho đến khi được đề cử
  • Có ý định sống tại Ontario sau khi đã được cấp thường trú nhân. 
  • Bạn phải nộp hồ sơ trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn thành khóa học tại Canada 
  • Bạn phải có đủ tài chính để hỗ trợ chính bạn và các thành viên gia đình khi sống tại Canada