Giới thiệu chương trình
Giới thiệu
Để đủ điều kiện chương trình này bạn phải nhận được notification of interest từ Ontario và có hồ sơ cập nhật kinh nghiệm làm việc, kỹ năng ngôn ngữ và trình độ học vấn mới nhất của bạn trong hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang