Điều kiện chương trình
Điều kiện chương trình
  • French-Speaking Skilled Worker: dành cho lao động tay nghề cao nói tiếng Pháp với kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ ngôn ngữ thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh
  • Human Capital Priorities: dành cho lao động tay nghề cao với kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và ngôn ngữ thông thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Anh
  • Skilled Trades: dành cho lao động có kinh nghiệm làm việc ở Ontario trong một ngành nghề thương mại đủ điều kiện