Điều kiện chương trình
Điều kiện chương trình
  • Đã làm việc tại Saskatchewan tối thiểu 6 tháng với work permit hợp lệ
  • Có lời mời làm việc toàn thời gian thuộc NOC 0, A hoặc B từ đơn vị tuyển dụng tại Saskatchewan với SINP Job Approval Letter hợp lệ 
  • Lời mời làm việc phải cùng ngành nghề mà bạn đã làm trong 6 tháng qua
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB4 nếu Job Offer NOC C
  • Nếu ngành nghề làm việc yêu cầu có giấy phép bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ điều kiện để được cấp giấy phép tại Saskatchewan