Điều kiện chương trình
  • Đã làm việc trong ngành Physician, Nurse, Other health professional tại Saskatchewan tối thiểu 6 tháng với work permit hợp lệ.
  • Có lời mời làm việc toàn thời gian do cơ quan y tế cấp tỉnh hoặc cơ sở y tế giáo dục nơi bạn đang công tác cấp tại Saskatchewan với SINP Job Approval Letter hợp lệ