Điều kiện chương trình
Điều kiện chương trình
  • Đã làm việc tối thiểu 6 tháng với work permit hiệu lực có LMIA thuộc ngành Food/Beverage Server (NOC 6513), Food Counter Attendant/Kitchen Helper (NOC 6711), Housekeeping/Cleaning Staff (NOC 6731)
  • Có lời mời làm việc toàn thời gian thuộc ngành Hospitality từ đơn vị tuyển dụng tại Saskatchewan với SINP Job Approval Letter hợp lệ 
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB4
  • Học vấn: bằng trung học trở lên