Điều kiện người được bảo lãnh
Điều kiện
người được bảo lãnh

Vợ chồng:

  • Kết hôn hợp pháp
  • Ít nhất 18 tuổi

Common-law: 

  •  Không kết hôn với bạn
  • Có thể cùng giới tính
  • Ít nhất 18 tuổi
  • Sống với bạn ít nhất 12 tháng liên tục theo quan hệ vợ chồng, không có khoảng thời gian xa cách nhau

Con cái:

  •  Dưới 22 tuổi
  • Không có vợ chồng hoặc common-law
  • Trẻ em trên 22 tuổi chỉ khi không thể tự hỗ trợ tài chính vì tình trạng tinh thần hoặc thể chất và đã phụ thuộc vào cha mẹ để hỗ trợ tài chính trước khi 22 tuổi