Điều kiện người bảo lãnh
Điều kiện người bảo lãnh
  • Trên 18 tuổi
  • Là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người đăng ký ở tại Canada theo đạo luật của người da đỏ tại Canada. 
  • Bạn phải sống tại Canada khi bạn bảo lãnh
  • Đáp ứng được yêu cầu về thu nhập
  • Cam kết hỗ trợ tài chính cho người có liên quan bắt đầu từ khi họ trở thành thường trú nhân và kéo dài lên đến 20 năm phụ thuộc vào tuổi và quan hệ với bạn