Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Xác định tính đủ điều kiện và chuẩn bị giấy tờ cần thiết
04
Nhận kết quả chấp thuận hồ sơ bảo lãnh và hồ sơ thường trú nhân
05
Nhận thẻ thường trú nhân