Điều kiện người được bảo lãnh
Điều kiện
người được bảo lãnh
  • Bạn có thể bảo lãnh cha mẹ và ông bà của bạn kể cả khi bạn là con ruột hoặc con nuôi
  • Bạn chỉ có thể bảo lãnh anh chị em kèm theo nếu họ vẫn đủ điều kiện là đứa trẻ phụ thuộc  (dưới 22 tuổi)
  • Bạn có thể bảo lãnh cho một người hoặc cả hai nếu bạn đáp ứng được yêu cầu về thu nhập cho tất cả người bạn muốn bảo lãnh và người phụ thuộc của họ