Điều kiện người bão lãnh
Điều kiện người bảo lãnh
  • Trên 18 tuổi
  • Đang sống ở Canada
  • Là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người đăng ký ở tại Canada theo đạo luật của người da đỏ tại Canada. 
  • Chứng minh có đủ tài chính để hỗ trợ người bạn bảo lãnh
  • Cam kết hỗ trợ tài chính cho người bạn bảo lãnh trong 20 năm bắt đầu từ khi họ trở thành thường trú nhân