Điều kiện người được bảo lãnh
Điều kiện
người được bảo lãnh

Đối với mục đích nhập cư Canada, tất cả các trường hợp nhận con nuôi quốc tế phải:

  • Hợp pháp ở nước sở tại của đứa trẻ và ở tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn sinh sống
  • Chấm dứt quan hệ hợp pháp giữa con nuôi với cha mẹ đẻ của cháu
  • Đáp ứng các yêu cầu của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của bạn, bao gồm cả việc học tại nhà
  • Tạo mối quan hệ cha mẹ - con cái thực sự giữa bạn và đứa trẻ.
  • Vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ
  • Chủ yếu không phải là để đạt được tình trạng thường trú nhân cho đứa trẻ ở Canada.

Trẻ em được nhận nuôi bên ngoài Canada có thể được bảo lãnh đến Canada nếu:

  • Có thông báo đồng ý đã được cả cha mẹ ruột của con bạn (nếu họ đang sống) đồng ý.
  • Con của bạn đã được nhận làm con nuôi hợp pháp bên ngoài Canada.
  • Các yêu cầu của Công ước La Hay đã được đáp ứng, nếu chúng được áp dụng.