Điều kiện người bảo lãnh
Điều kiện người bảo lãnh
  • Trên 18 tuổi
  • Là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người đăng ký ở tại Canada theo đạo luật của người da đỏ tại Canada. 
  • Bạn phải sống tại Canada khi bạn bảo lãnh

Để con của bạn có đủ điều kiện cho tình trạng thường trú nhân bạn phải:

  • Là công dân Canada, nộp đơn thay mặt cho con nuôi dưới 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn
  • Là người được nhận làm con nuôi 18 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn và được nhận làm con nuôi bởi một công dân Canada
  • Là người giám hộ hợp pháp nộp đơn thay mặt cho đứa trẻ được nhận làm con nuôi dưới 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn nếu đứa trẻ đó có ít nhất ba hoặc mẹ là người Canada tại thời điểm nhận con nuôi
  • Là cha mẹ nuôi không phải là người Canada nộp đơn thay mặt cho con nuôi dưới 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn nếu cha mẹ còn lại là công dân Canada tại thời điểm nhận con nuôi