Quy trình thực hiện hồ sơ
01
Xác định tính đủ điều kiện và chuẩn bị giấy tờ cần thiết
04
Phỏng vấn đứa trẻ được nhận nuôi
05
Nhận thẻ thường trú nhân