Phân loại chương trình
Lao động tay nghề (International Skilled Worker)
Dành cho người lao động tay nghề cao muốn làm việc và sống tại Saskatchewan
Entrepreneur and Farm
Dành cho doanh nhân muốn bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua và vận hành một trang trại ở Saskatchewan