03

Tin tức khác
01
Nộp Expression of Interest (EOI) cho SINP
02
Nhận được ITA và nộp hồ sơ
04
Nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang nomination (sau 12 tháng điều hành doanh nghiệp)
05
Nộp hồ sơ thường trú nhân PR