Điều kiện chương trình
  • Tốt nghiệp từ một trường sau trung học tại Saskatchewan được công nhận
  • Đã làm việc tối thiểu 6 tháng (hoặc 780h) cho một công việc được trả lương tại Saskatchewan. Kinh nghiệm làm việc có thể bao gồm On-campus, Off-campus, Co-op term
  • Hiện tại vẫn đang giữ post-graduation work permit hiệu lực
  • Có lời mời làm việc toàn thời gian thuộc NOC 0, A hoặc B liên quan đến ngành học từ đơn vị tuyển dụng tại Saskatchewan với SINP Job Approval Letter hợp lệ
  • Tiếng Anh: tối thiểu CLB4 nếu Job Offer NOC C